مشهورترین نمونه روف گاردن و تراس گاردن

باغ‌های بابل

باغ‌های معلق بابل مشهورترین نمونه روف گاردن و تراس گاردن باغ ها اکثر محققان بر این عقیده اند که ایده کشت باغات صرفاً برای لذت بردن ، برخلاف تولید غذا، از جایی که آنها به عنوان بهشت ​​شناخته می شدند ، نشأت گرفته است. این مفهوم از آنجا به سراسر مدیترانه باستان گسترش می یابد […]