طراحی و اجرای گرین وال

دیوار سبز

پروژه‌های نمونه دکوباغ - گرین وال

پروژه طراحی و اجرای گرین وال ( ‌دیوار سبز )

پروژه‌های نمونه دکوباغ - گرین وال - قبل
پروژه‌های نمونه دکوباغ - گرین وال - اجرا
پروژه‌های نمونه دکوباغ - گرین وال - بعد