طراحی محوطه در محله هروی

طراحی محوطه بازی هروی

پروژه هروی

پروژه طراحی محوطه واقع در محله هروی

درخواست های کارفرما: محلی برای بازی بچه ها، سروسامان دادن گیاهان

مصالح مصرفی:

  • چمن مصنوعی
  • سنگ

مدت طراحی 10 روز

پروژه هروی-a
پروژه هروی-b
پروژه هروی-c